چگونه در شارلوت زنده بمانیم

به شارلوت خوش آمدید.

هدف از این نوشتار انتقال مهمترین اطلاعاتی است که در بدو ورود به شهر ملکه (Queen City) احتیاج خواهید داشت.

تمام این اطلاعات تجربیات شخصی نویسنده و عده‌ای از ساکنان شارلوت است و ممکن است شامل داده‌های تاریخ گذشته یا حتی نامعتبر باشد. هوشیار باشید و از این نوشتار تنها به عنوان راهنما نه به عنوان کتاب قانون استفاده کنید.

Hello 2012!

Let’s start from nOw … Let’s talk, let’s forget, let’s walk, let’s run, all from nOw.

Viona Image Recommender

This program is part of my BSc. Project, Viona. This program searches web for images but in a innovative method. This program use Bing Image Search (http://www.bing.com/) and OneLook Dictionary (http://www.onelook.com/).

XL SMS Sender

This program sends SMS from your computer by your cellphone using bluetooth connection. You can also use your Microsoft Outlook contacts.

IMA: Persian Sign Language

  IMA is program to generate sequence of FARSI SIGN LANGUAGE. I used this program to present my BSc. Project, Viona. I use instructions from Iranian NationalCenter of the Deaf (http://www.incd.ir). IMA is a persian word for HINT.

XLMinesweeper

This is my AI Project under supervision of Dr. M. Palhang (http://palhang.iut.ac.ir/). It is a Minesweeper Simulator and Solver. I use First-order logic to solve Minesweeper and it is obvious that we can’t solve Minesweeper everytime.

xMarker++

This program add comment to files on your windows. This program are dedicated to Dr. J. Golestani (http://ece.iut.ac.ir/faculty/jamaloddin-golestani).